Рішення Косівської міської ради

Додаток № 1 до рішення сесії Косівської міської ради № 3.3 – 19 від 12.02.2013 року

ДОДАТОК № 1
до рішення сесії
Косівської міської ради
№ 3.3 – 19 від 12.02.2013 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

Положення „ Про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Косові ", (надалі - "Положення") розроблено у відповідності до Законів України: "Про рекламу" від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР; "Про інформацію" (2657-12); "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12); "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), та Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2003 р. № 2067 "Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 968 ( 968-2009-п ) від 09.09.2009
1. Порядок розміщення реклами.
1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Косові встановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.
1.2. Порядок розміщення реклами розробляється терміном не менше, як на 5 РОКІВ і не може змінюватися протягом часу його дії.
1.3. Мова рекламоносіїв у місті - українська.
1.4. Термінологія Положення - відповідно до термінології Типових правил.
2. Регулювання діяльності у сфері розміщення реклами.
2.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Косові регулює правові відносини між Косівською міською радою в особі Виконавчого комітету Косівської міської ради, фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території м.Косова, та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.
На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
2.2. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами розпорядженням міського голови утворюється робочий орган, який очолює юрисконсульт Косівської міської ради.
3. Порядок надання дозволів.
3.1. Для одержання дозволу замовник реклами подає до Робочого органу Косівської міської ради заявку за формою згідно з додатком № І до цього Положення .
До заявки додаються:
3.1.1 Фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
3.1.2 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
3.2 Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу юрисконсульт Косівської міської ради в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком № 4.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
3.2.1 Отриману заяву та документи згідно переліку юрисконсульт Косівської міської ради надає на підпис до міського голови.
4. До повноважень Робочого органу Косівської міської ради належать:
- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
- підготовка проекту рішення щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні здійснюється юрисконсультом Косівської міської ради;
- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету ;
- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
5. За наявності документів, передбачених пунктом 3 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється юрисконсультом Косівської міської ради в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.
Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом міського голови, скріпленим печаткою міської ради.
Протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряється місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця приймається рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету заявнику видається для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком № 3 та визначаються зацікавлені органи (особи), з якими необхідно їх погодити.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету протягом трьох днів заявникові надсилається вмотивована відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.
6. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений не більш як на три місяці у разі:
- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, юрисконсульт Косівської міської ради письмово повідомляє про це заявника.
Дата і номер рішення виконавчого комітету про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Інформація про подані заяви та встановлені виконавчим комітетом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.
Протягом строку, зазначеного у пункті 5 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх юрисконсульту Косівської міської ради разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.
У разі прийняття виконавчим комітетом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.
Протягом строку, передбаченого абзацами першим - третім пункту 6 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.
У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 6 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.
Протягом п'яти днів з дати прийняття виконавчим комітетом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.
Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до міського бюджету.
7. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 5 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 3 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робиться відповідний запис в журналі реєстрації.
8. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і районним архітектором .
На вимогу виконавчого комітету дозвіл погоджується з:
- Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
- обласним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;
- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.
Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.
Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.
9. У разі, відмови у погодженні дозволу органами, зазначеними в пункті 8. цього Положення, розповсюджувачу реклами надсилається мотивоване повідомлення. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена розповсюджувачем реклами відповідно до законодавства.
10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
11. Юрисконсульт Косівської міської ради протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає проект відповідного рішення на розгляд виконавчого комітету .
12. Виконавчий комітет приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
У разі прийняття рішення про надання дозволу юрисконсульт Косівської міської ради протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою Виконавчого комітету Косівської міської ради. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у виконавчому комітеті для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.
13. Юрисконсульт Косівської міської ради протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
14. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
15. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
16. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.
17. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
18. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати до виконавчого комітету фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).
19. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до виконавчого комітету міської ради з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додається:
- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
Отриману заяву та документи згідно переліку подається на реєстрацію .
Юрисконсульт Косівської міської ради протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
20. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, виконавчий комітет у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.
У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва виконавчий комітет надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
21. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до виконавчого комітету Косівської міської ради розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.
У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.
Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
22. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до виконавчого комітету Косівської міської ради із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
- оригінал зареєстрованого дозволу;
- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів виконавчий комітет протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
23. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі розпорядження міського голови за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.
24. Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
Розпорядження про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Розпорядження про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
25. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом міської ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
На час розміщення соціальної реклами, інформації Косівської міської ради та її виконавчого комітету, а також інформації до міських свят, до розповсюджувачів цієї реклами на відповідні місця застосовується знижка 100 відсотків від суми сплати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Косовая.
Знижка за розміщення соціальної реклами не надаватиметься у разі існування заборгованості суб'єкта господарювання за всіма видами оплати (за тимчасове користування місцями за існуючим договором, зі сплати штрафних санкцій за несвоєчасну оплату тимчасового користування місцями за існуючим договором, за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами).
Суб'єктам господарювання перед розміщенням соціальної реклами необхідно отримати погодження Робочого органу
26. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
27. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цих Правилах;
- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
28. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
29. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.
30. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 28-29 цих Правил, є вичерпним.
31. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
32. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
33. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
34. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
35. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
36. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.
37. Контроль за додержанням цих Правил здійснює виконавчий комітет Косівської міської ради.
38. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий комітет Косівської міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк. Рекламні засоби, які встановлені самовільно або з порушенням вимог дозвільної документації, демонтуються комунальним підприємством «Косівміськводосервіс» або власниками рекламних засобів.
39. За самовільне встановлення рекламоносіїв, різноманітних рекламних конструкцій, інформаційно-рекламних плакатів згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені штрафні санкції:
- для фізичних осіб 340-1360 грн.
- для посадових осіб, фізичних осіб - підприємців 850-1700 грн.
40. Розмір плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Косова затверджується кожного року, але не частіше одного разу в рік.
41. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова ради             М.М.Фокшей

Неділя, 18 лютого, 2018