Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 8

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 8

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 8. Посадові особи та органи міської ради

77.    Міський голова. Його повноваження в міській раді.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Косів.

Міський голова:

 1. організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” роботу міської ради;
 2. підписує рішення міської ради;
 3. вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 4. вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
 5. вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
 6. здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;
 7. скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує па пленарних засіданнях ради;
 8. забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
 9. представляє міську раду у відносинах з державними органами, іншими організаціями місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 10. укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори — відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження ради.

Міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою у відання її виконавчих органів.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою.

На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

78.    Діяльність міської ради у разі дострокового припинення повноважень міського голови.

Якщо повноваження міського голови достроково припинено у зв’язку з:

 1. його смертю
 2. визнанням його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошенням таким, що помер, то повноваження міського голови на період до обрання нового виконують секретар міської ради та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до пунктів 84 і 97 Регламенту.

Якщо повноваження міського голови достроково припинено у зв’язку з:

 1. його зверненням з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень голови;
 2. припиненням його громадянства;
 3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 4. порушенням ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 5. рішенням місцевого референдуму;
 6. рішенням міської ради, то міська рада має право розглянути питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради та питання про розпуск виконавчого комітету ради.

Якщо рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради та про розпуск виконавчого комітету ради не набрали необхідної кількості голосів, то повноваження міського голови на період до обрання нового виконують чинні секретар міської ради та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до пунктів 84 і 97 Регламенту.

У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, а також у випадку його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень секретаря, міська рада обирає нового секретаря міської ради, який здійснює повноваження секретаря і визначені пунктом 84 Регламенту повноваження міського голови до обрання нового міського голови. Пропозиції щодо кандидатури на посаду нового секретаря можуть вносити постійні комісії ради, депутат ( депутати) міської ради, депутатські групи і фракції.

У разі прийняття рішення про розпуск виконавчого комітету міської ради, а також у випадку, коли виконавчий комітет ради приймає рішення про саморозпуск (відставку) міська рада утворює новий виконавчий комітет ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад виконавчого комітету, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконавчого комітету. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету, кандидатур на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчого комітету можуть вносити постійні комісії ради, депутат (депутати) міської ради, депутатські групи і фракції.

Новоутворений виконавчий комітет ради здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету після обранням міського голови.

На період до обрання міського голови, за рішенням міської ради його повноваження виконує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з пунктом 96 Регламенту.

79.    Повноваження міського голови, які не можуть бути покладені на виконувачів його обов’язків.

У разі відсутності міського голови або дострокового припинення його повноважень особи, що виконують його обов’язки згідно з пунктами 84 і 97 Регламенту не можуть:

 1. зупиняти рішення міської ради за процедурою, визначеною пунктом 4 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 2. порушувати питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму відповідно до пункту 3 статті 78 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 3. порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради згідно з пунктом 4 статті 78 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

80.    Секретар міської ради. Його повноваження.

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради:

 1. організує підготовку сесій міської ради; питань, що вносяться на розгляд ради;
 2. забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
 3. за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 4. сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

Секретар міської ради здійснює інші повноваження, визначені статтею 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

81.    Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради.

Повноваження секретаря міської ради вважаються достроково припиненими у разі:

 1. його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень секретарю;
 2. дострокового припинення повноважень депутата міської ради згідно з пунктами 1 та 2 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”;
 3. прийняття міською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради.

82.    Діяльність секретаря міської ради в період відсутності міського голови.

На період відсутності міського голови (хвороба, відрядження, зникнення тощо) секретар міської ради може виконувати повноваження міського голови, визначені відповідним розпорядженням міського голови, а якщо такого нема, відповідним рішенням міської ради згідно з пунктом 84 Регламенту.

83.    Діяльність секретаря міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради за рішенням міської ради здійснює повноваження міського голови, визначені пунктом 84 Регламенту.

84.    Виконання секретарем міської ради повноважень міського голови.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради:

 1. організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу міської ради;
 2. підписує рішення міської ради;
 3. здійснює керівництво апаратом міської ради;
 4. скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
 5. забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою бюджет та звіти про його виконання;
 6. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 7. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму та міської ради;
 8. представляє територіальну громаду та міську раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 9. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її органів;
 10. укладає від імені міської ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження ради;
 11. веде особистий прийом громадян;
 12. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
 13. видає розпорядження у межах наданих йому повноважень.

Секретар міської ради, що здійснює повноваження міського голови, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього міською радою обов’язків.

При здійсненні наданих повноважень секретар міської ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською радою.

У день визнання повноважень новообраного міського голови повноваження секретаря міської ради припиняються.

85.    Постійні комісії міської ради.

Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються міською радою у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

86. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій.

У Косівській міській раді створюються такі постійні комісії:

 1. комісія з питань соціального – економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 2. комісія з питань муніципального розвитку, інвестицій.
 3. житлово – комунального господарства;
 4. комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 5. комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;
 6. комісія з питань законності, правопорядку, адміністративних порушень, депутатської етики та мандатна;
 7. комісія з питань торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку і розвитку підприємництва;
 8. комісія з питань освіти, сім’ї, молоді, спорту, національного та духовного відродження;
 9. комісія з питань збереження культурно – історичної, архітектурної і наукової спадщини та розвитку туризму.

87.    Порядок формування постійних комісій міської ради.

Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про створення нових комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених, із внесенням відповідних змін до пункту 87 Регламенту.

Кількісний і персональний склад постійних комісій визначається відповідним рішенням міської ради.

До складу постійної комісії міської ради має входити не менше 3 депутатів.

Формування постійних комісій може здійснюватися, якщо на цьому наполягає хоча б одна депутатська група чи фракція, на засадах пропорційного представництва депутатських груп і фракцій відповідно до квот. Для визначення квот депутати, що не входять до складу депутатський груп і фракцій, об’єднуються в умовну групу позафракційних депутатів.

Квота депутатської групи, фракції та позафракційних депутатів визначається для кожної постійної комісії окремо і розраховується за формулою: Q= an/32, де Q — квота на представництво в постійній комісії, а — кількість депутатів у групі, фракції, n — загальний (кількісний) склад постійної комісії, 32 — загальний (кількісний) склад міської ради.

Депутатські групи і фракції за домовленістю можуть об’єднувати свої квоти на представництво в постійних комісіях міської ради, передавати їх одна одній.

Перехід депутатів з однієї постійної комісії в іншу може здійснюватися в межах виділених депутатським групам, фракціям і позафракційним депутатам квот.

Утворення і розпуск (саморозпуск) депутатських груп і фракцій може бути підставою для перегляду персонального складу постійних комісій міської ради.

При обранні депутатів до постійних комісій в межах виділених квот беруться до уваги бажання депутата працювати в комісії, його фах, професійна підготовка та інші чинники.

88.    Повноваження постійних комісій міської ради.

Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

 1. попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;
 2. вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради;
 3. розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з питань, унесених на розгляд ради;
 4. попередньо розглядають кандидатуру осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;
 5. вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітетові органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їхніх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;
 6. здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

89.    Права постійних комісій міської ради.

Постійні комісії міської ради мають право:

 1. скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому пунктом 8, статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 2. вносити пропозиції щодо питань на розгляд міської ради;
 3. виступати на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;
 4. отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їхніх філій і відділень необхідні матеріали і документи з питань, що належать до відання постійних комісій, у порядку визначеному законами України;
 5. готувати рекомендації, що підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, і отримувати від них відповіді про результати розгляду рекомендацій і вжиті заходи;
 6. створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців для вивчення питань і розробки рішень міської ради;
 7. розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

90.    Організація роботи постійних комісій міської ради.

Організація роботи постійних комісій міської ради здійснюється відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та положень про відповідні постійні комісії міської ради.

91.    Колегія голів постійних комісій.

З метою підвищення ефективності роботи міської ради та її органів з ініціативи міського голови може утворюватися колегія голів постійних комісій.

До складу колегії голів постійних комісій входять міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій міської ради з правом ухвального голосу. У роботі колегії голів постійних комісій беруть участь члени виконавчого комітету міської ради з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях колегії голів постійних комісій міський голова, а в разі його відсутності — секретар міської ради. У разі відсутності когось із голів постійних комісій у засіданні колегії беруть участь з правом ухвального голосу заступники голів комісій чи секретарі.

Депутати міської ради мають право бути присутніми на засіданнях колегії голів постійних комісій, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на цих засіданнях, вносити свої пропозиції.

Рішення колегії голів постійних комісій приймаються більшістю голосів присутніх з правом ухвального голосу.

Рішення колегії голів постійних комісій мають рекомендаційний характер для міського голови, секретаря, постійних комісій і депутатів міської ради.

92.    Тимчасові контрольні комісії міської ради.

Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, кількісний і персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального (кількісного) складу міської ради. Формування тимчасових контрольних комісій може здійснюватися, якщо на цьому наполягає хоча б одна депутатська група чи фракція, на засадах пропорційного представництва депутатських груп і фракцій відповідно до квот, які визначаються згідно з пунктом 88 цього Регламенту.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

93.    Виконавчі органи міської ради.

Виконавчими органами міської ради є виконавчий комітет міської ради, та інші створювані радою виконавчі органи.

Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження, визначені в главі 2 та в статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Виконавчі органи міської ради організують свою роботу відповідно до статей 51, 53 та 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради. Секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету ради за посадою.

94.    Виключна компетенція міської ради щодо її виконавчих органів.

Міська рада на своїх пленарних засіданнях:
 1. утворює виконавчий комітет ради, визначає його чисельність, затверджує персональний склад; вносить зміни до складу виконавчого комітету та розпускає його;
 2. затверджує за пропозицією міського голови структуру і загальну чисельність виконавчих органів ради, витрати на їх утримання;
 3. утворює за поданням міського голови інші виконавчі органи ради;
 4. затверджує положення про виконавчі органи ради.
 5. заслуховує звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
 6. заслуховує звіти керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
 7. скасовує акти виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

95.    Діяльність виконавчого комітету міської ради в період відсутності міського голови.

На період відсутності міського голови (хвороба, відрядження, зникнення тощо) обов’язки міського голови з виконавчої роботи покладаються на заступника міського голови, визначеного відповідним розпорядженням міського голови, а якщо такого нема, відповідним рішенням міської ради згідно пунктом 98 Регламенту.

96.    Діяльність виконавчого комітету міської ради в разі дострокового припинення повноважень міського голови.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови діяльність виконавчого комітету міської ради визначається відповідно до пункту 78 Регламенту.

97.    Виконання повноважень міського голови заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови заступник міського голови на підставі відповідного рішення міської ради:
 1. забезпечує у межах, наданих законом, здійснення повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 2. організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу виконавчого комітету міської ради;
 3. підписує рішення виконавчого комітету міської ради;
 4. здійснює керівництво виконавчим комітетом міської ради;
 5. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділ, управлінь та інших виконавчих
 6. органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Косів, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 7. забезпечує виконання рішень виконавчого комітету міської ради;
 8. має право першого підпису грошових і фінансових документів від головного розпорядника бюджетних коштів — виконавчого комітету Косівської міської ради;
 9. представляє виконавчий комітет міської ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 10. укладає від імені виконавчого комітету міської ради договори відповідно до законодавства України;
 11. веде особистий прийом громадян;
 12. забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
 13. здійснює інші повноваження, віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.
Неділя, 18 лютого, 2018