Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 7

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 7

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 7. Депутати міської ради, депутатські групи і фракції

59.    Правові засади діяльності депутата міської ради в раді.

Порядок діяльності депутата міської ради в раді визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом.

60.    Виникнення та строк повноважень депутата міської ради.

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

61.    Обов’язки та права депутата міської ради у раді та її органах.

Депутат міської ради має обов’язки і права, визначені статтями 18 і 19 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад.

62.    Участь депутата в сесіях міської ради та засіданнях її органів.

Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Депутат міської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат міської ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.

На пленарних засіданнях міська рада періодично інформує депутатів про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

63.    Позасесійні форми роботи депутата міської ради в раді та її органах.

У періодах між сесіями депутат міської ради бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано; виконує доручення міської ради, її органів та міського голови; може брати участь у загальних зборах депутатів, зборах депутатських груп і фракцій, до складу яких він входить.

Депутат міської ради може взяти участь з правом дорадчого голосу у роботі будь-якого органу міської ради (постійної комісії, тимчасової контрольної комісії та інших), до складу якого він не входить.

Депутат міської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі виконавчого комітету міської ради та інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що заторкують інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.

64.    Загальні збори депутатів міської ради.

Міський голова має право скликати загальні збори депутатів для:

 • а) попереднього ознайомлення їх з питаннями та матеріалами, що виносяться на чергову сесію міської ради;
 • б) ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України; прийнятими місцевими виконавчими органами та виконавчим комітетом міської ради нормативно – правовими актами, що мають важливе значення для територіальної громади міста;
 • в) обговорення питань організації діяльності міської ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо.

Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії міської ради, можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів.

Участь депутатів міської ради в загальних зборах не є обов’язковою. Загальні збори депутатів жодних рішень не приймають.

65.    Депутатське звернення.

Депутатське звернення — це викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань пов’язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, до посадових осіб міської ради та її виконавчих органів, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.

Порядок розгляду депутатських звернень та надання відповідей на них визначається статтею 13 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

66.    Депутатський запит.

Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесено депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі.

На поточній сесії міської ради один депутат може внести не більше двох запитів.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради.

Рішення про підтримку міською радою депутатського запиту приймається після обговорення на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального (кількісного) складу ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутатові. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат міської ради має право виступити і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає депутат і не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, рада приймає відповідне рішення.

67.    Депутатське запитання.

Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’ясненні з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути дано депутатові в індивідуальному порядку або оголошено на сесії ради, якщо цього вимагає депутат.

Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

68.    Забезпечення умов для здійснення депутатських повноважень у міській раді та її органах.

Міська рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами міської ради своїх повноважень відповідно до статті 35 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

69.    Депутатські групи та порядок їх утворення.

Депутатська група — це об’єднання депутатів міської ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах.

Депутати міської ради можуть об’єднуватися в депутатські групи за єдністю території їхніх виборчих округів, спільністю проблем, що їх розв’язують депутати, або іншими ознаками.

Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів міської ради.

Депутатську групу може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

Депутати міської ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу.

До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

70.    Депутатські фракції та порядок їх утворення.

Депутатська фракція — це об’єднання депутатів міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства.

До складу депутатських фракцій можуть входити і позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Депутатська фракція складається не менш як із п’яти депутатів міської ради.

Депутатську фракцію може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням депутатів міської ради, які виявили бажання об’єднатися у фракцію.

Депутатські фракції утворюються на період, не більший за строк повноважень міської і ради.

Депутатську фракцію очолює керівник (уповноважена особа), обраний чи призначений зі складу депутатів міської ради — членів фракції.

Депутатська фракція реєструється міською радою за поданням керівника (уповноваженої особи) фракції, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції.

71.    Припинення діяльності депутатських груп, фракцій.

Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

 1. у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого кількість членів групи, фракції стає меншою за 5;
 2. у разі прийняття депутатами міської ради, що входять до складу депутатської групи, фракції, рішення про саморозпуск;
 3. після закінчення строку повноважень міської ради, а для депутатських груп також після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єднались у депутатську групу.

72.    Членство депутата міської ради в депутатській групі, фракції.

Членство депутата міської ради в депутатській групі чи фракції є добровільним.

Умови вступу депутатів до депутатських груп чи фракцій, їх виходу або виключення з них визначаються депутатськими групами і фракціями.

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Секретар міської ради не входить до складу жодної депутатської групи, фракції.

Про зміни в складі депутатських груп, фракцій керівник (уповноважений представник) повідомляє письмово міського голову; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник (уповноважений представник) депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з неї.

Членство депутата міської ради в депутатській групі чи фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

73.    Права депутатських груп, фракцій.

Депутатські групи, фракції мають право:

 1. на пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегація міської ради;
 2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції. У разі створення більшості відповідальність за рішення та втілення їх у дійсність несе сформована більшість міської ради;
 5. здійснювати інші права, передбачені законами України.

Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені територіальної громади міста, Косівської міської ради.

74.    Організація діяльності депутатських груп, фракцій.

Організація діяльності депутатських груп визначається міською радою. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їхню діяльність.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

Міська рада надає приміщення для засідань депутатських груп і фракцій.

Порядок роботи депутатських груп і фракцій визначають самі групи і фракції.

Депутатські групи і фракції мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні міської ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у засобах масової інформації.

Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання міського голову, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, членів виконавчого комітету міської ради, керівників виконавчих органів міської ради.

Головуючий на сесії міської ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва та складу депутатських груп і фракцій.

75.    Депутатські об’єднання і неформальні групи.

Депутати міської ради і депутатські групи та фракції можуть вільно співпрацювати між собою, утворюючи депутатські об’єднання і неформальні групи, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом.

76.    Погоджувальна рада депутатських груп і фракцій.

З метою підвищення ефективності роботи сесій міської ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи міського голови може утворюватися погоджувальна рада депутатських груп і фракцій.

До складу погоджувальної ради депутатських груп і фракцій входять міський голова та керівники депутатських груп і фракцій з правом ухвального голосу. У роботі погоджувальної ради депутатських груп і фракцій беруть участь голови постійних комісій міської ради з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп і фракцій міський голова. У разі відсутності міського голови на засіданнях головує секретар міської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп і фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських груп і фракцій беруть участь їх повноважні представники із числа депутатів міської ради. При цьому повноважні представники депутатських груп і фракцій отримують право ухвального голосу, а комісій — дорадчого.

Депутати міської ради мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп і фракцій, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, вносити пропозиції щодо проектів порядку денного сесії.

Рішення погоджувальної ради депутатських груп і фракцій приймаються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів їх груп і фракцій забезпечує прийняття позитивного рішення при голосуванні в сесійній залі.

Рішення погоджувальної ради депутатських груп і фракцій мають рекомендаційний характер для міського голови і депутатів міської ради.

П'ятниця, 23 березня, 2018