Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 6

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 6

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 6. Прийняття рішень

44.    Місце і процедура прийняття рішень міською радою.

Рішення Косівської міської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом голосування.

Рішення міської ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

Міська рада приймає рішення з дотриманням такого порядку:

 • прийняття проекту рішення за основу,
 • виступи з мотивів голосування,
 • голосування пропозицій і поправок,
 • прийняття рішення в цілому.

За рішенням міської ради, прийнятим більшістю від загального (кількісного) складу ради, після прийняття проекту рішення за основу може бути створено погоджувальну комісію або доручено одній із постійних комісій ради опрацювати пропозиції ( поправки), що надійшли. У такому разі голосування пропозицій комісії і внесених депутатами пропозицій (поправок), а також прийняття рішення в цілому може бути перенесено міською радою на наступне пленарне засідання поточної сесії або наступну сесію.

45.    Право ухвального голосу.

Право ухвального голосу мають депутати міської ради і міський голова.

Кожен депутат міської ради має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

При встановленні результатів голосування до загального (кількісного) складу ради додається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос.

46.    Підрахунок голосів. Лічильна комісія.

На початку сесії міської ради, до обрання лічильної комісії, підрахунок голосів при голосуванні здійснює секретар ради.

Для підрахунку голосів при проведенні голосування міська рада на початку першого пленарного засідання сесії обирає з числа депутатів лічильну комісію.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії і затверджуються міською радою.

Лічильна комісія може бути постійною, про що міська рада приймає відповідне рішення.

У разі відсутності або відмови когось із членів лічильної комісії брати участь у її роботі міська рада обирає іншого члена лічильної комісії замість відсутнього або того, хто відмовився в ній працювати.

47.    Поіменне голосування.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні у порядку, визначеному алфавітним списком.

Результати поіменного голосування можуть бути оприлюднені через друковані та електронні засоби масової інформації.

48.    Таємне голосування.

Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів.

Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, обрану на початку сесії або обрану спеціально для проведення таємного голосування.

Лічильна комісія визначає час, місце і порядок організації голосування, доводить їх до відома всіх депутатів.

Перед початком голосування лічильна комісія:

 1. одержує від секретаря міської ради список всіх депутатів;
 2. визначає зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням міською радою), організує їх виготовлення;
 3. перевіряє наявність кабін для таємного голосування;
 4. опечатує скриньки для таємного голосування.

Лічильна комісія забезпечує всі умови для повного додержання таємниці голосування.

Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування технологій контролю за волевиявленням депутатів (нанесення різними способами різних позначок на бланках бюлетенів, винесення і передавання бюлетенів іншим особам тощо).

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі її члени.

Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або уповноважений нею член доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

Міська рада затверджує протокол лічильної комісії більшістю голосів присутніх на сесії депутатів, після чого головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте за результатами таємного голосування рішення.

При виявленні порушень, допущених під час голосування, за рішенням більшості депутатів, присутніх на сесії, проводиться повторне голосування.

49.    Прийняття рішень з питань формування порядку денного сесії.

Прийняття рішень з питань формування порядку денного сесії відбувається за процедурою, описаною в пункті 33 Регламенту.

50.    Прийняття рішень з питань порядку денного.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради.

Двома третинами голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради приймаються рішення:

 • а) про дострокове припинення повноважень міського голови;
 • б) про підтвердження рішення міської ради, зупиненого міським головою (пункт 56 Регламенту);
 • в) про прийняття Статуту територіальної громади міста Косів;
 • г) інші рішення, якщо цього вимагають закони України та Статут територіальної громади міста Косів.

51.    Особливості прийняття рішень з питань міського бюджету.

У разі розгляду, відповідно до пункту 39 Регламенту, “пакету” пов’язаних між собою питань наповнення міського бюджету і використання бюджетних коштів за рішенням міської ради може проводитися одне голосування з усього “пакету” питань. Результати такого голосування вважаються результатами голосування з кожного окремого питання “пакету”.

При затвердженні міського бюджету та внесенні до нього змін за рішенням міської ради на голосування можуть ставитися “пакети” пропозицій і поправок.

52.    Прийняття рішень з процедурних питань.

Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань, надання слова недепутатові, продовження часу для виступу тощо) приймаються більшістю від присутніх у сесійній залі депутатів.

53.    Пропозиції до проектів рішень.

Пропозиції до проектів рішень подаються через секретаріат сесії головуючому в письмовій формі, редакційні правки — усно або письмово і ставляться на голосування. Доповідачі (співдоповідачі) , мають право на короткий коментар пропозицій до проектів рішень з питань, що були предметом їхньої доповіді (співдоповіді). Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради.

Проекти рішень, при розгляді яких міською радою були внесені поправки і доповнення, доопрацьовуються їх розробниками з урахуванням проголосованих і прийнятих поправок та доповнень і надаються у вигляді віддрукованих належним чином рішень секретареві міської ради.

54.    Підписання рішень міської ради.

Прийняті міською радою рішення підписуються міським головою, у разі його відсутності — секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому частиною восьмою та десятою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

У разі відмови міського голови підписати рішення протягом 5 днів після його прийняття (якщо ним не започатковано процедуру зупинення рішення відповідно до пункту 56 Регламенту), а також після підтвердження міською радою свого рішення, зупиненого міським головою згідно з пунктом 56 Регламенту, рішення підписує секретар міської ради.

У разі відсутності секретаря міської ради або якщо він відмовляється підписати рішення у випадках, зазначених у першому і другому абзацах цього пункту Регламенту, рішення підписує за дорученням міської ради один із депутатів, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття цього рішення.

Якщо депутат, який за дорученням міської ради головував на пленарному засіданні ради, не може або відмовляється підписати рішення, його за дорученням міської ради підписує інший депутат, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття даного рішення.

55.    Набрання чинності рішеннями міської ради.

Рішення міської ради набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо не встановлено іншого строку) і вводяться в дію з дня їх підписання суб’єктами, визначеними в пункті 54 Регламенту.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

56.    Зупинення рішення міської ради міським головою.

Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено ним на повторний розгляд ради з обгрунтуванням зауважень.

Зупинення рішення міської ради міським головою здійснюється розпорядженням міського голови про зупинення відповідного рішення. У цьому розпорядженні повинні бути зазначені обґрунтовані зауваження на підставі яких зупинено рішення, визначено дату, час і місце скликання сесії міської ради, на якій буде внесено на повторний розгляд зупинене рішення та обгрунтовані зауваження, на підставі яких його зупинено.

Міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення 2/3 голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради, міський голова зобов’язаний його підписати, воно набирає чинності.

57.    Нумерація рішень міської ради.

Рішенням міської ради, прийнятим з питань, що були внесені до порядку денного сесії, присвоюється номер та індекс (наприклад, рішення №1 -МР).

58.    Оприлюднення рішень міської ради.

Рішення міської ради терміново тиражуються в необхідній кількості примірників та надсилаються міською радою (не пізніше п’ятиденного терміну з дня підписання) відповідним виконавчим органам міської ради, посадовим особам для організації їх виконання, для роботи з заявниками.

Рішення міської ради, що носять загальноміський характер, оприлюднюються через друковані та електронні засоби масової інформації, доводяться до відома населення міста у будь-який інший спосіб.

Після десяти робочих днів з дня закриття сесії, прийняті на ній радою рішення з розгляду заяв (клопотань) отримуються в міській раді заявниками під розпис особисто. Рішення ради заявникам не надсилаються поштою і без відповідно посвідченої згоди заявника другим особам не надаються.

П'ятниця, 23 березня, 2018