Порядок залучення та використання пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Косова

Завдання та сфера дії Положення

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території міста Косова, крім випадків, зазначених в розділі «Загальні положення»

 І. Загальні положення

1. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про планування і забудову територій», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

2. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Косова є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб — підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення (далі — будівництво) об’єкта містобудування на території міста Косова незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п.1.5 цього Положення.

3. Внесок забудовника у створення та розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста полягає у відрахуванні забудовником об’єкту містобудування до міського бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

4. В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: будівництво — нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів цивільно-громадського та виробничого призначення (далі — будівництво);

об’єкт містобудування — будинки і споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури; інженерно-транспортна інфраструктура — комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура — об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно-оздоровчі, установи культури й мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури — нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Косів;

забудовник (замовник) — фізична особа — підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування (далі — Забудовник);

житловий фонд соціального призначення — сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

доступне житло — це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

вартість будівництва — загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

5. Дія цього Положення не поширюється на Забудовників у разі здійснення будівництва: об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; житлових будинків на земельних ділянках, придбаних на аукціоні, за умови включення до ціни таких земельних ділянок вартості облаштування їх інженерними мережами; об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій; об’єктів комунальної власності, які задіяні в наданні послуг населенню міста, або спрямовані на покращення і розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

ІІ. Порядок залучення коштів замовників

1. Виконавчому комітету Косівської міської ради у рішеннях про надання дозволу Забудовнику для здійснення будівництва (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п.1.5 цього Положення), передбачає у текстовій частині рішення виконкому про зобов’язання Забудовника укладати з міською радою - договір про внески коштів замовників, для розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м. Косова (далі — Договір про внесок забудовників).

2. Забудовник до того часу, як здійснити погодження робочого проекту районним архітектором, звертається до виконавчого комітету міської ради із заявою про укладення Договору про внесок забудовників об’єктів містобудування у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

2.2. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. Замовник звертається до виконкому міської ради із заявою про укладення Договору про пайовий участь та термін сплати даного внеску у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територіальної громади.

Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури територіальної громади укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будів- ництва.

2.3. До заяви необхідно додати:
— копію дозволу на виконання будівельних робіт або декла- рації про початок виконання будівельних робіт;
— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;
— правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:
— комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;
— виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;
— довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;
— копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:
— засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН (за наявності);

в) для фізичних осіб — підприємців:
— виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;
— довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;
— копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

3. Типовий договір про залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Косова - затверджується рішенням міської ради.

ІІІ. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати.

3.1. До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. В Договорі про внесок забудовників обов’язково зазна- чається термін внесення коштів. Забудовник має право перерахувати кошти в повному обсязі єдиним платежем або частинами, з розстрочкою платежу до визначеного Договором терміну та додається розрахунок величини пайового участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

3.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури територіальної громади сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
До 1 січня 2013 року замовники будівництва мають право на відстрочення сплати коштів пайової участі на період після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до визнання виконавчим комітетом права власності на об’єкт нерухомого майна в випадку, якщо сума пайової участі перевищує 10 000 грн. та з умовою оплати авансу в розмірі 30% в місячний термін, після підписання договору. Решта 70% розбивається рівними частинами на шість місяців, але не пізніше 1 січня 2013 р.

3.4. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються згідно договору до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.5. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста встановлється на рівні для:
— нежитлових будівель і споруд — 1%
— житлових будинків — 1%

3.6. Залежно від розміщення земельної ділянки до певної зони (додаток карта міста, поділена на зони), розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на такі коефіцієнти:
а). І зона — коефіцієнт 1,19;
б). ІІ зона — коефіцієнт 1,16;
в). ІІІ зона — коефіцієнт 1,12;
г). ІV зона — коефіцієнт 1,07;
д). V зона — коефіцієнт 1,04;
е). VІ зона — коефіцієнт 1,00;
є). VІІ зона — коефіцієнт 1,00;
з). VІІІ зона — коефіцієнт 0,98;
ж). ІХ зона — коефіцієнт 0,91;
и). Х зона — коефіцієнт 0,91;
і). ХІ зона — коефіцієнт 0,83;

3.7.Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = (ЗКВ — Вз — В6м — Вм) х 1 % х Кз хК пон,, де
ПУ — пайова участь;
ЗКВ — загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз — витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
В6м — витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вм — витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
1-10 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.5 Порядку;
Кз — Коефіцієнт зональності, визначений п.3.6.
К пон — коефіцієнт пониження, передбачений п.3.8.

3.8. На виконання ЗУ «Про запогання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва, ПКМУ «Про заходи здешевлення вартості будівництва житла» на період до 01.01. 2013 р. при розрахунку пайових внесків згідно з п.3.5 та п.3.8. цього порядку застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5 за умови повної сплати коштів до 01.01.2013 року.

3.9. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням сесії Косівської міської ради (не рідше одного разу на рік) на підставі даних місцевих будівельних підприємств, що множиться на загальну площу об’єкта будівництва (додаток No2).

3.10. Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні.

3.11. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури тери- торіальної громади зараховуються до цільового фонду на безповоротній основі.

3.12. У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску фізичні та юридичні особи сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочки.

ІV.Використання коштів.

Кошти, які надійшли від Забудовників на розвиток інфраструктури, використовуються на:
— розвиток інфраструктури та інженерних мереж міста;
— ремонт та утримання доріг та дорожньої інфраструктури міста;
— організацію методологічного підходу по розробці, оцінці, впровадженню інвестиційних проектів, проведення семінарів, випуск буклетів та спеціальної літератури;
— надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності згідно клопотання голови спілки підприємців;
— освітлення вулиць міста;
— співфінансування об’єктів житлово-комунального господарства, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямований на соціально-економічний розвиток регіонів та державних програм;
— фінансування заходів з підготовки та відзначення державних свят;
— надання субсидій та поточних трансфертів підприємствам комунальної та спільної власності територіальної громади;
— надання капітальних трансфертів підприємствам комунальної та спільної власності територіальної громади

V. Заключні положення

1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог ЗУ «Засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Спори, пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури м. Косова, вирішуються у судовому порядку.

Вівторок, 20 березня, 2018