Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 1

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

Розділ I

Основні засади

Стаття 1. Місто Косів є самоврядною територіальною одиницею - у межах якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування. Самоврядування територіальної громади міста Косова поширюється на всю територію міста, визначену її межами, а також в обсягах, визначених законами України на землі за межами території міста, які належать територіальній громаді на правах користування чи власності.

Стаття.2. Перша писемна згадка про місто Косів 1424 роком.

Стаття.3. День міста відзначається 7 липня кожного року.

Стаття.4. Місто Косів має свою символіку – герб, прапор і печатку міста. Оригінали герба, прапора і печатки зберігаються в Косівській міській раді.

Стаття. 5. Міське самоврядування здійснюється в межах території Косівської міської ради на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання державних і недержавних інтересів;

виборності;

правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом;

підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою;

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;судового захисту прав місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав і свобод людини.

Стаття.6. Пріоритетними напрямками діяльності територіальної громади є:

гарантування безпеки та недоторканості життя і здоров’я людини, її честі та гідності;

збереження історико – культурної спадщини міста та його архітектурної самобутності;

забезпечення соціального захисту населення;

створення належних комунально-побутових умов проживання населення;

облаштування місць відпочинку та організації дозвілля;

відродження історичних пам’яток громади та їх збереження;

сприяння духовних традицій громади;

соціально-економічний розвиток міста;

здійснення охорони навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації в місті .

Стаття.7. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та зробили суттєвий соціально-економічний та культурний внесок у розвиток міста рішенням міської ради присвоюється звання «почесний громадянин міста». Підстави та порядок присвоєння звання «Почесний громадянин міста», його статус визначається Положенням «Про почесного громадянина міста», яке затверджено рішенням Косівської міської ради.

За вагомий внесок в розбудову і розвиток міста розпорядженням міського голови, вони можуть бути нагороджені іншими відзнаками. Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагородженими цими відзнаками, встановлюється Положенням про відзнаки міста, затверджується рішенням міської ради.

Стаття.8. Органи міського самоврядування можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо. Органи місцевого самоврядування міста на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування. Повноваження органів міського самоврядування не можуть бути переданими Асоціаціями та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування.

Стаття.9. Територіальна громада міста створює умови для розвитку її членів, шанує та утверджує релігійні традиції конфесій, будує суспільні відносини відповідно до загальноприйнятих принципів моралі та етики.

Стаття.10. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані діяти на підставі та в межах, що передбачені чинним законодавством, а також видавати акти, що не суперечать закону.

Стаття.11. Акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами які постійно або тимчасово проживають на території міста Косова.

Стаття.12. Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування іншими органами та посадовими особами, а також перевищення повноважень, заборонено.

Стаття.13. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів міського самоврядування включаючи рішення про делегування повноважень виконавчої влади, виконують в межах поданих державою органами міського самоврядування фінансових ресурсів.

Стаття.14. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної виконавчої влади базуються на засадах співпраці та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста та реалізації в місті цілей, завдань та функцій державної виконавчої влади.

Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам та посадовим особам міського самоврядування.

Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах поєднання договірного та адміністративного методів регулювання та підконтрольності у межах повноважень, наданим органами та посадовим особам міського самоврядування законом.

Органи та посадові особи міського самоврядування враховують у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій профспілок та інших об’єднань жителів міста, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

Стаття 15. З метою забезпечення правопорядку в місті, територіальна громада у відповідності до закону може створювати правоохоронні структури та сприяти діяльності іншим самоврядним органам охорони правопорядку, які створені та діють згідно чинного законодавства.

Стаття 16. Для висвітлення життя територіальної громади, офіційного оприлюднення актів міського самоврядування, громадського обговорення актуальних проблем життя міста територіальна громада може засновувати засоби масової інформації.

Стаття 17. Контроль за діяльністю органів та посадових осіб міського самоврядування здійснюється лише уповноваженими на те органами та в порядку передбаченому законом. Органи та посадові особи міського самоврядування підконтрольні органами виконавчої влади вищого рівня тільки з питань здійснення ними делегованих повноважень. Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою.

Вівторок, 20 березня, 2018